300 jaar geleden in Sappemeer

Anske Rienties en Lijsbet Tekes, Sappemeer

Op 22 oktober 1719 overleed Lijsbet [Elisabeth, Liesabeth, Lijsabeth] Tekes [Thekes, Teekes] in Sappemeer. Wie was deze vrouw?

Ze trouwde op 27 januari 1678 in Sappemeer met Anske [Antsche, Ansche] Rienties [Rinties, Rintjes]. Op 7 december 1679 zijn ze lidmaten geworden van de kerkelijke gemeente in Sappemeer: Den 7 december [1679] zijn angekomen: Anske Rinties en Elisabeth Thekes eeluiden.

Het gezin werd verblijdt met de volgende kinderen, allen gedoopt in Sappemeer:
– Roelofjen ~ 16 november 1679
– Theke ~ 18 september 1681, † voor 20 oktober 1689
– Trijntien ~ 26 november 1682
– Engeltien ~ 27 september 1685, † voor 11 juni 1693
– Hillichien ~ 23 oktober 1687
– Theke ~ 20 oktober 1689
– Rintie ~ 15 november 1691
– Engeltien ~ 11 juni 1693

Roelofjen trouwt tweemaal: 1. Simen Jans, ondertrouw op 20 januari 1704 in Sappemeer. Er zijn geen kinderen gevonden van dit echtpaar. Op 26 februari 1719 treedt ze in Sappemeer in het huwelijk met Reneke Hoijtes. Met hem krijgt ze twee kinderen, genaamd Elisabeth en Anske.

Reneke had met Jantje Tebbes, zijn eerste vrouw, zeven kinderen gekregen.

Trijntien stapt op 6 maart 1707 in Sappemeer in het huwelijk met Haijo Helmers, met wie ze zes kinderen krijgt, waarschijnlijk hebben vier kinderen niet de volwassen leeftijd bereikt [o.b.v. vernoeming], t.w. Anske, Trijntien, Trijntjen, Anske, Anske en Anske.
Trijntien wordt in het lidmatenregister van 1750 vermeld: Trijntje Anskes weduwe van Haije Helmers.

Hilchien geeft haar ja-woord aan Dauwe [Douwe] Hindrix op 30 augustus 1711 in Sappemeer. Hun gezin werd verrijkt met 4 kinderen: n.n., Anske, Trijntien en Lijsbet.

Theke huwt 1. Margjen Douwes op 29 januari 1713 in Sappemeer, die hem een dochter schenkt, Lijsbeth. Op 25 augustus 1715 trouwt hij 2. Fieke Alberts, zij krijgen drie kinderen: Albert, Anske en Tekke.

Anske en Lijsbet woonden, net als hun dochter Trijntien Anskes en schoonzoon Haijo Helmers, op 2 december 1714 bij het Voordiep ten noorden.

Anske en Lijsbet kregen 8 kinderen. Deze schare werd uitgebreid met 16 kleinkinderen. Helaas heeft Lijsbet de jongste drie (de kinderen van Roelofjen en Reneke (1720 en 1724 geboren) en de jongste van Trijntien en Haijo (1722 geboren) niet mogen zien, ze overleed in 1719.

Sappemeer

Sappemeer, Sapmeer of Duivelsmeer, is ontstaan in 1621 door verveners. De stad Groningen was sinds 1613 eigenaar. In 1631 werd een contract met de Friese vervener Feijthije Ottens gesloten om het gebied te ontginnen. Het was het eerste centrum in de Veenkoloniën.

Koepelkerk in Sappemeer

In 1685 schreef J.L. Terwen, die het gehele land heeft beschreven vanuit het gezichtspunt van een “voetwandelaar’, Sappemeer als volgt.

Sappemeer, gelegen aan het Winschoterdiep, met 2.300 inw. in de kom van het dorp, en 3.400 in de gem., waartoe nog verscheidene gehuchten behooren. De bestaanmiddelen zijn landbouw, veeteelt, handel, scheepsbouw, binnen- en buitenlandsche scheepvaart en fabriekwezen, 8 scheepstimmerwerven, grofsmederijen, touwslagerijen, kalkbranderijen, molens, enz. Het dorp was tot in 1618 een door hooge veenen omgeven meer, en bezit eene in 1633 gestichte, fraaije Herv., achtkante koepelkerk, met eenen kleinen open toren, maar zonder orgel; op een weinig afstands staat een zeer lage dikke steenen toren, waarin de luiklok hangt; men vindt er tevens eene Evang. Luth., eene R.K. en eene nieuwe, fraaije Doopsgez. Kerk, die toren en orgel heeft.


Nabrander!

Inmiddels is iets meer bekend over Roelefjen Anskes.

Roelofjen Anskes wordt op 16 maart 1704 ingeschreven als lidmaat van de kerk in Leek. Ze is overleden na 16 maart 1731 als ze wordt genoemd als stiefmoeder van Autje Reenkes (huwelijkscontract van Autje en Jan Peters op 16 maart 1731 beschreven). Haar zoon Anske trouwt met Margjen Lammerts, met wie hij 8 kinderen krijgt.

Hilchien Anskes wordt oma van 5 kleinkinderen, Anske Douwes krijgt 2 zoons en 1 dochter, Trijntien heeft met haar Tamme 1 zoon en 3 dochters.

Theke Anskes werd opa (via Albert) van 4 kinderen, waarvan er twee (hoogstwaarschijnlijk) jong zijn overleden (zelfde voornamen). Zoon Tekke schonk hem 2 meisjes en 2 jongens (één jong overleden).

Bronnen:
http://www.allegroningers.nl
http://www.lidmatengroningen.nl
http://www.wikipedia.nl
– Het Koningrijk der Nederlanden voorgesteld in eene reeks van 136
naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten en beschreven
door J.L. Terwen (1813-1873), 1856 Herdruk 1979 B.V. Foresta te
Groningen

Bewoners van de Solwerderstraat 10 te Appingedam, deel II

Appingedam is een stad, met stadsrechten sinds 1327. De gemeente telt diverse dorpen zoals Garreweer, Jukwerk, Laskwerd en Marsum. Vroeger waren Opwierde, Solwerd en Tjamsweer ook dorpen, maar deze zijn inmiddels “opgeslokt” door Appingedam.

Appingedam, de Solwerderstraat ligt rechts van de Westersingel

Tweede (bekende) bewoner

In het huis hebben eeuwen geleden de stemmen geklonken van Emmanuel Gemminge Brontsema, zijn vrouw Margreta Nomdes en hun kinderen. Emmanuel was chirurgijn.

Ze kregen twee kinderen: Andreas, gedoopt 16 mei 1723 en Enne Nomdes, gedoopt 28 augustus 1726. Van Andreas zijn geen verdere sporen gevonden. Een Enne Nomdes Brontsema heeft in 1761 belijdenis afgelegd in Appingedam. Niet zeker is of dit dezelfde is. Verder is niets van hem te traceren (op dit moment).

Solwerderstraat 10 werd door Isebrant Jochums en Aagtje Brandts aan Emmanuel en Margreta verkocht op 14 februari 1725. Als omschrijving van de ligging van het pand werd vermeld: ten noorden de straat, ten oosten de mandelige opslag, ten zuiden de Delf (= Damsterdiep) en ten westen de opslag van P. Vinkers.

Margreta overleed tussen august 1726 en november 1729.

Emmanuel hertrouwd met Geertruit Willems, hun ondertrouw vond plaats op 6 november 1729 in Appingedam. Samen kregen ze 6 kinderen, geboren in de periode 1730-1739.

Voorouders Emmanuel

Emanuël was de zoon van Jan Allerts, chirurgijn te Appingedam, en Maria Gemminga. Zij gingen op 30 oktober 1670 in ondertrouw in Appingedam. Hun huwelijk werd verblijdt met (voor zover bekend) vier kinderen, allen gedoopt te Appingedam, t.w.:
– Allert, gedoopt 26 november 1671
– Swana, gedoopt 1 mei 1678
– Emanuël, gedoopt 6 juni 1686
– Lucretia Margareta, gedoopt 3 mei 1691

Helaas is niet bekend waar het gezin heeft gewoond.

Moederszijde Gemminga

Maria is de vierde dochter van Emmanuel Gemminga en Grietien Gemminga. Vader Emmanuel werd eerst beroepen in Thesinge als predikant, t.w. op 9 december 1642. Na vier jaar werd hij predikant te Holwierde, waar hij overleed op 24 november 1681. Het gezin bestond uit:
– Anna Margreta, gedoopt 1 januari 1643 te Thesinge
– Christina, gedoopt 27 april 1645 te Thesinge, gehuwd met (1) Bocco
Clempenhof (voor 1667) en (2) Claes Thomas (1675), commies
– Catharina, gehuwd met Jacobus Henningius, predikant
– Maria, zie hierboven


Bronnen:
http://www.allegroningers.nl
– www. stadappingedam.nl
http://www.wikipedia.nl
– Vissen rond de Floem, geschreven door A. Hoft

Oudst bekende bewoner Solwerderstraat 10, Appingedam deel I

Isebrant Jochums en Aeghtje Brans

Voor zover bekend waren Isebrant en Aeghtje de eerste bewoners van Solwerderstraat 10 in Appingedam.

Isebrant Jochums is gedoopt op 25 februari 1674 in Appingedam als zoon van Jochum Isebrants en Bouke Jacobs. Hij is de oudste van dit gezin, waarin 6 kinderen worden geboren, allen gedoopt te Appingedam:
– Isebrant, zie hierboven
– Peterke. gedoopt 30 januari 1676
– Jacob, gedoopt 18 augustus 1678
– Aefke, gedoopt 2 mei 1680
– Jacob, gedoopt 17 december 1682
– Martien, gedoopt 1 februari 1685

Isebrant wordt vermeld als schipper of snickevaerder.

Een snik was een zeilschip met één mast, voor de binnenvaart. Dit was een populair scheepstype voor de beurtvaart. Daarnaast was de snik een vissersschip met twee masten, in gebruik in het waddengebied. Deze schepen werden in nauwe vaarten en bij windstilte vaak getrokken en waren ze alleen in de provincie Groningen als trekschuiten algemeen.

De achterzijde van het pand, thans gelegen aan het Damsterdiep, destijds bekend als De Delf, was een ideale locatie als schipper. Er was ruimte voor aanleggen, opslag en verhandeling. Boven de aanlegplek was/is een woonhuis met etages.


Bronnen:
– Vissen rond de floem van A. Hoft
http://www.allegroningers.nl
http://www.lidmatengroningen.nl
http://www.wikipedia.nl

Familie de Perro

Generatie 1: Samuel de Perro en Anna Vrede

Op de Algemene Begraafplaats in Meppel liggen graven van de familie De Perro. Deze niet Nederlandse familienaam intrigeerde mij genoeg om op zoek te gaan naar de oorsprong, voor zover nog te achterhalen.

Amsterdam

Op 10 december 1722 gaan Samuel de Perro en Anna Vreeden in ondertrouw in Amsterdam.

Ondertrouwinschrijving van Samuel de Perro en Anna Vreeden

Het gezin werd uitgebreid met 6 kinderen, 2 zijn jong overleden. Helaas zijn daar geen namen of geslacht vermeld. Mogelijk waren er 5, 6 of 7 kinderen.

Kinderen:
– Engeltje, gedoopt 3 september 1724, begraven 26 juni 1725 te
Amsterdam
– n.n., begraven 23 juli 1727 te Amsterdam
– n.n., begraven 22 juni 1728 te Amsterdam
– Elisabeth, gedoopt 13 juni 1728 te Amsterdam
trouwt Hendrik Angelbeek
– Lodewijk, gedoopt 17 januari 1731 te Amsterdam
trouwt Maria Christina Boeje
– Engeltje, gedoopt 2 augustus 1733 te Amsterdam
trouwt 1. Pieter Vinkers, 2. Hendrik Smits

Testament

Op 5 juli 1764 maken Samuel en Anna hun testament op: ze laten over en weer alles aan elkaar na dan wel hun erfgenamen. “Samuel de Perro, Rijglijfmaker en Anna Vreede, wonagtig op de Breestraet bij de Snoekjes steeg binnen deze Stad [Amsterdam], den Testateur gezond, en de Testatrice ziek van Lichaam…”

Handtekening van Samuel
Teken van Anna

Anna wordt op 15 juli 1764 begraven op het Anthonis Kerkhof te Amsterdam.

Rijglijfmaker

Een rijglijf was een onderkledingstuk, veelal door vrouwen, maar ook wel door mannen gedragen, vervaardigd uit stevig doek en baleinen en van een rijgsluiting voorzien, de voorloper van het corset.


Generatie 2: 1 Elisabeth de Perro en Hendrik Angelbeek

Ze laten hun ondertrouw op 10 mei 1748 inschrijven in Amsterdam. Hun kinderen (allen te Amsterdam):
– Samuel, gedoopt 5 oktober en begraven op 10 oktober 1749
– Anna, gedoopt 22 juli en begraven op 19 oktober 1751
– Anna, gedoopt op 1 juli 1753 en begraven op 8 september 1754
– Samuel, gedoopt op 1 juni 1756
– n.n., begraven op 10 juni 1761 (Samuel?)

Generatie 2: 2 Engeltje de Perro en Pieter Vinkers

Op 19 november 1756 wordt hun ondertrouw ingeschreven in Amsterdam.
Hun kinderen, allen te Amsterdam:
– Anna, gedoopt op 27 december 1751
– Johannes, gedoopt op 19 augustus 1757
– Samuel, gedoopt op 28 maart 1759

Generatie 2: 2 Engeltje de Perro en Hendrik Smits

Na hun ondertrouw op 13 augustus 1767 in Amsterdam wordt hun dochter Maria Christina gedoopt op 2 oktober 1768 en begraven op 6 februari 1769, beiden te Amsterdam.

Generatie 2: 3 Lodewijk de Perro en Maria Christina Boeje

Hun officiële gezamenlijke avontuur start als ze zich op 25 maart 1757 in Amsterdam laten registreren in het ondertrouwregister. Een jaar later wordt hun zoon Samuel geboren, hij wordt gedoopt op 9 april 1758 in Amsterdam.

Lodewijk overlijdt op 21 juni en wordt 2 dagen later, op 23 juni 1768, begraven in Amsterdam. Hij is slechts 37 jaar geworden.

Maria Christina Boeje hertrouwt op 2 juni 1782 in Meppel met Gerrit Boomsma. Deze datum is tevens de huwelijksdag van haar zoon Samuel.

Gerrit is zilversmid, hij werkte vanuit zijn pand in de Papensteeg in Meppel.

Generatie 3: Samuel de Perro en Zwaantje Boomsma

Samuel verdient de kost als bakker, later als zilversmid. Hij trouwt op 2 juni 1782 in Meppel met de dochter van Gerrit Boomsma, Zwaantje.
Hun kinderen, allen geboren en gedoopt in Meppel:
– Catarina, gedoopt 13 augustus 1783
– Gerrit, geboren 19 november 1786
– Dina, gedoopt 11 juni 1788
– Lodewijk, geboren 3 november 1789
– Anna, gedoopt 12 augustus 1792
– Jan, gedoopt 12 februari 1794
– Jan Hendrik, gedoopt 13 januari 1796
– Anna, gedoopt 11 juli 1796
– Anna, gedoopt 9 juli 1800

Zwaantje sluit haar ogen op 27 februari 1808 in Meppel, 5 kinderen laat ze na.

Generatie 3: Samuel de Perro en Willemina Hendrika van Beerze

Samuel en Willemina Hendrika trouwen op 17 mei 1810 in Meppel.

In het Drents Museum ligt een kerkboek met twee zilveren sloten, die door Samuel de Perro in 1814 zijn gemaakt.

10 jaar later overlijdt Samuel, zijn levenseinde is op 3 november 1820 in Meppel. Willemina vertrekt op enig moment terug naar Zeesse, gemeente Ommen, waar ze overlijdt op 21 februari 1826.

Generatie 4: 1 Gerrit de Perro en Frederica Smelt

Op 28 februari 1810 wordt het paar in Meppel in de echt verbonden.

Ze krijgen een zoon, Samuel, geboren 11 februari 1814, overleden 7 april 1835, slechts 21 jaar oud.

Gerrit, bakker, overlijdt op 8 oktober 1852 in Amsterdam, Frederica gaat hem voor in Meppel op 20 december 1843

Generatie 4: 2 Dina de Perro en Arnoldus Hagen

Dina geeft op 29 april 1810 in Meppel haar ja-woord aan Arnoldus. Hij is zilversmid. Hun gezin wordt uitgebreid met (allen geboren in Meppel):
– Matthias, gedoopt 9 september 1810
– Zwaantje, geboren 12 november 1811, overleden 13 oktober 1860
gehuwd met Hendrik Oldekamp
– Matthias, geboren 1 januari, overleden 16 januari 1814
– Matthias, geboren 2 maart 1815, overleden 21 oktober 1886
winkelier, gehuwd met Marrigchjen Stokvisch, Klaziena
Logchies en Marchien Salomons

Dina overlijdt op 4 mei 1864, Arnoldus is haar ruim 40 jaar voorgegaan: hij sloot zijn ogen op 19 mei 1822 in Amsgterdam.

Generatie 4: 3a Lodewijk de Perro en Grietje Markerink

Lodewijk treedt in de voetsporen van zijn vader en grootvader, hij is zilversmid. Hij trouwt Grietje op 19 juli 1815. Er zijn geen kinderen op hun gezinskaart bijgeschreven. Albertien Hagen, naaister, woonde bij dit echtpaar in, zo staat te lezen in het bevolkingsregister.

Generatie 4: 3b Lodewijk de Perro en Albertje Hagen

Lodewijk en Albertje stappen op 13 maart 1833 in Meppel in het huwelijksbootje. Zij krijgen 3 kinderen:
– Zwaantje, geboren 3 oktober 1833 in Meppel, overleden 22 april 1908 in
Kampen, getrouwd met Lodewijk Gilles, kledermaker
– Dirk, geboren 15 maart 1837, overleden 5 september 1883 in Meppel.
Hij was boekbinder en ongehuwd.
– Jentien, geboren 17 juli 1840, overleden 31 maart 1906 in Meppel,
getrouwd met Everhard Herman Stahl (winkelier, koopman)

Graf Jentien de Perro en Herman Stahl

Lodewijk overlijdt op 21 juni 1871, Albertjes leven eindigt op 6 februari 1884, beiden sloten hun ogen in Meppel.

Graf van Lodewijk de Perro, Albertje Hagen en hun zoon Dirk de Perro

Hiermee is de naam (via deze tak) uitgestorven.

______________________________________________

Bronnen:
http://alledrenten.nl/
https://archief.amsterdam
www.beroepenvantoen.nl
http://museaindrenthe.nl